Regulamin korzystania z platformy www.nowoczesneszkolenia.com.pl

 1. Podmiotem zarządzającym platformą www.nowoczesneszkolenia.com.pl jest "ESMAX Ewa Specjał", ul. Paulińska 18/1 50-247 Wrocław, NIP 898-110-18-09, mail: biuro@esmax.pl, biuro obsługi klientów i adres do korespondencji: "ESMAX Ewa Specjał", ul. Paulińska 18/1 50-247 Wrocław, zwane dalej także „ESMAX”.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych za pomocą wirtualnej platformy edukacyjnej www.nowoczesneszkolenia.com.pl, zwanej dalej „Platformą”.
 3. Przystąpienie do korzystania z Platformy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Platformy, zwanych dalej „użytkownikami”.
 4. Wszelkie zdjęcia, teksty, wykresy, opracowania, programy szkoleniowe i wszelkie inne materiały (w tym utwory) zamieszczone na stronach Platformy podlegają ochronie prawnej (w tym w świetle prawa autorskiego) i ich wykorzystywanie możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa i w niniejszym regulaminie. ESMAX oświadcza, iż nie jest dozwolone rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronach Platformy.
 5. Na Platformie mogą być umieszczone kursy elearningowe, ebooki, audiobooki, pliki audio i/lub audio-video, książki i podręczniki w wersji elektronicznej, zwane dalej (pod ogólną nazwą) „kursami”. Kursy mogą być tworem ESMAX, lub tworem niezależnych od ESMAX Sprzedawców (twórców) zamieszczających na Platformie swoje kursy [tzw. „kursy zewnętrzne”].
 6. Niezależny sprzedawca i zatrudniony przez niego twórca ponosi pełną odpowiedzialność za treść stworzonego przez siebie i umieszczonego na Platformie kursu zewnętrznego. Wszelkie roszczenia związane z jakością kursów należy kierować do SPRZEDAWCY i/lub twórcy danego kursu zewnętrznego.
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie na Platformie treści politycznych, sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (w szczególności o charakterze rasistowskim pornograficznym lub w inny sposób obrażającym dobre obyczaje) oraz treści naruszających prawa osób trzecich. W przypadku, gdy użytkownik napotka na Platformie powyżej wymienione treści powinien niezwłocznie powiadomić o powyższym ESMAX.
 8. Nie jest dozwolone podejmowanie działań powodujących zmiany w sposobie i formie pozycjonowania i prezentowania materiałów na Platformie, jak również podejmowanie jakichkolwiek działań zakłócających funkcjonowanie Platformy, w tym jednoczesne, dokonywane w dowolny sposób wielokrotne logowanie się na to samo konto, oraz jednoczesne ściąganie plików w sposób przekraczający konieczność i możliwość racjonalnego skorzystania z zawartej w nich treści (np. w danej chwili jedna osoba może z uwagą korzystać tylko z jednego pliku audio-video)
 9. ESMAX ma prawo zablokowania dostępu do Platformy użytkownikom naruszającym niniejszy Regulamin, zamieszczającym treści o których mowa w pkt. 7 powyżej, lub podejmujących działania określone w pkt. 8 powyżej. Użytkownikom takim nie będą zwracane żadne koszty poniesione na opłacenie dostępu do kursów.
 10. Użytkownik nie ma prawa udostępniać osobom trzecim Loginu i hasła umożliwiającego korzystanie z Platformy. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć hasło i login w sposób uniemożliwiający poznanie ich osobom trzecim. W przypadku naruszenia powyższych postanowień, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania tych osób, a ESMAX ma prawo zablokować dostęp takiego użytkownika do Platformy.
 11. Niezgodne z prawem i z niniejszym regulaminem działania użytkownika rodzą po jego stronie odpowiedzialność na zasadach określonych przepisami prawa i niniejszego regulaminu.
 12. Platforma jest powszechnie dostępna w Internecie pod adresem www.nowoczesneszkolenia.com.pl. Na Platformie mogą znajdować się kursy odpłatne i kursy bezpłatne (darmowe).
 13. Bezpłatne Licencje na korzystanie z Kursów (np. wersje DEMO) mogą wymagać zalogowania się lub/i podania hasła dostępu.
 14. Licencja na dostęp do kursów i/lub ich poszczególnych składowych może być ograniczona co do: terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia kursu (składowej), czasu przez jaki można korzystać z kursu (składowej), ilości i częstotliwości możliwych podejść do użycia kursu (składowej). Szczegółowe zasady korzystania z danego kursu określone będą w jego opisie.
 15. Dla sprawnego korzystania z Platformy wymagane jest spełnienie następujących wymagań sprzętowych: komputer PC z procesorem klasy Pentium, z pamięcią operacyjną 128 MB, systemem operacyjnym Windows lub Linux, możliwość odtwarzania plików Flash, oraz przeglądarka internetowa zgodna z MSIE 7 lub Firefox. Korzystanie ze wszystkich możliwości platformy wymaga włączenia obsługi plików cookies (ciasteczek). Zobacz naszą politykę cookies>>>
 16. Korzystanie z większości zasobów Platformy wymaga zalogowania się (rejestracji). Rejestracja użytkownika obejmuje:
  - zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu,
  - prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, zgodnie z instrukcją jego wypełniania,
  - potwierdzenie rejestracji poprzez otworzenie w przeglądarce internetowej specjalnego linku wysyłanego automatycznie przez platformę na konto podane z czasie prawidłowej rejestracji użytkownika.
 17. Wyłącznie użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w trakcie rejestracji.
 18. Zarejestrowany użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu Użytkownika.
 19. SPRZEDAWCA wystawia faktury/rachunki, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa. Faktury/rachunki dostarczane będą w formie elektronicznej (będą możliwe do pobrania w panelu użytkownika), na co użytkownik wyraża zgodę.
 20. Zaświadczenia o ukończeniu kursów sprzedawanych przez ESMAX wysyłane są w plikach pdf, w terminie 14 dni od poinformowania ESMAX (mailem) o ukończeniu kursu. Sprzedawcy zewnętrzni w stosunku do ESMAX wysyłają zaświadczenie zgodnie z własnymi zasadami.
 21. ESMAX ma prawo odmowy zarejestrowania dowolnego użytkownika i/lub zablokowania konta użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
 22. Logując się na Platformie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora platformy którym jest ESMAX Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Kartograficzna 77 A lok. 32, 03-290 Warszawa, w tym także w przyszłości, w celu realizacji usług określonych w niniejszym regulaminie oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów ESMAX. Użytkownik potwierdza, iż został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania, oraz iż podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z realizacją zamówienia za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji elektronicznej, pod adresy wskazane w Formularzu Rejestracyjnym. Powyższa zgoda dotyczy również odpowiednio zewnętrznych sprzedawców w odniesieniu do złożonych u nich zamówień. Dane kontaktowe zewnętrznych sprzedawców podane są na stronie z danymi sprzedawców.
 23. Panel administracyjny użytkownika umożliwia mu dostęp do treści jego danych osobowych i samodzielną zmianę i/lub usunięcie jego danych osobowych.
 24. ESMAX oświadcza, iż dołoży starań, by Platforma funkcjonowała bez istotnych awarii lub długotrwałych przerw. ESMAX dołoży starań, by przerwy lub ograniczenia w funkcjonowaniu Platformy trwały możliwie najkrócej i występowały możliwie najrzadziej, a ponadto, by planowe przerwy techniczne związane z dokonywaniem zmian lub modernizacji Platformy dokonywane były w godzinach nocnych. Jednocześnie ESMAX informuje, że zasoby platformy przechowywane są na serwerach firmy hostingowej Krakowskie e-Centrum Informatyczne Jump s.j. ul. Zakopiańska 9, pok. do korespondencji 308, 30-418 Kraków. ESMAX nie ma również wpływu na działanie łączy Internetowych pomiędzy serwerami a użytkownikiem końcowym.
 25. Wystąpienie przerw lub ograniczeń na łączach Internetowych pomiędzy serwerem, a końcowym użytkownikiem, o których mowa powyżej nie będzie stanowiło niewykonania lub nienależytego wykonania przez ESMAX swych obowiązków oraz nie będzie również rodziło dla użytkownika żadnych roszczeń względem ESMAX, ani innych SPRZEDAWCÓW.
 26. Ewentualne reklamacje dotyczące usług świadczonych przez ESMAX (w tym jakości kursów) winny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na podany w punkcie 1 regulaminu adres korespondencyjny, lub pocztą elektroniczną pod adres e-mail: biuro@esmax.pl. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez ESMAX. Po rozpatrzeniu reklamacji, użytkownik zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia, pod wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej. Reklamacje do zewnętrznych sprzedawców należy kierować bezpośrednio do nich.
 27. ESMAX zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony użytkownikom na stronach Portalu.
 28. [treść obowiązująca dla zakupów licencji dokonanych do dnia 24 grudnia 2014 włącznie] Użytkownik będący Konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. ESMAX informuje, iż użytkownik będący konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, iż prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony, każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez wskazania przyczyn z zachowaniem miesięcznego terminu .
 29. [treść obowiązująca dla zakupów licencji dokonanych od dnia 25 grudnia 2014 włącznie] Postanowienia szczególne obowiązujące w odniesieniu do użytkowników platformy będących Konsumentami w rozumieniu przepisów prawa:
  - Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  - ESMAX, wraz z pozostałymi Sprzedawcami, informuje użytkowników będących Konsumentami w rozumieniu przepisów prawa o treści art. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta "Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:... ustęp 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy". 
  - Użytkownik będący Konsumentem potwierdzając złożenie zamówienia wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i oświadcza, że wie iż w związku z tą zgodą traci prawo do odstąpienia od umowy.
  - Użytkownik będący Konsumentem wyraża zgodę na dostarczenie potwierdzenia zawarcia umowy w formie elektronicznej na adres e-mail, który jest podany w profilu użytkownika w trakcie składania zamówienia.
  - Użytkownik będący Konsumentem może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności. Inkasenci tych opłat powinny poinformować użytkownika o tych kosztach. Użytkownik będący konsumentem oświadcza też, że składając zamówienie wyraża zgodę na poniesienie tych ewentualnych opłat.